• Giấy phép xây dựng HTKT khu A
 •  
 • Phê duyệt huy hoạch điều chỉnh Láng Hàng
 •  
 • Thông báo dự án đủ điều kiện được bán đối với Khu dân cư Láng Hàng
 •  
 • Giấy CNQSDD ở Phân Khu A (Premier Village)
 •  
 • Brochure Lagoona Bình Châu
 •  
 • Brochure Lagoona Bình Châu
 •  
REGISTRATION