• Giấy phép xây dựng HTKT khu A
  •  
  • Phê duyệt huy hoạch điều chỉnh Láng Hàng
  •  
  • Thông báo dự án đủ điều kiện được bán đối với Khu dân cư Láng Hàng
  •  
  • Giấy CNQSDD ở Phân Khu A (Premier Village)
  •  
  • Brochure Lagoona Binh Chau
  •  
REGISTRATION